Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

torsdag 28. januar 2016

Kirkegaten 10

Hans Mortensen Abelsted ble født omkring 1664 og oppkalt etter sin mors første ektefelle trompeteren Hans Abelsted og tok siden dennes et familienavn. I 1704 hadde han fått borgerskap som vertshusholder.

Siterer fra S.H. Finne-Grønns bok "Familien Abelsted - En gren av Christianiaslekten Leuch":
"Sitt vertshus hadde Abelsted i matrikkel nummer 174 som svarer til Kirkegaten 10, en stor gård med 2 grunnmurte hvelvede kjellere,  sju ovner, en innmurt bryggekjele på tre tønner, samt tilliggende løkke på Bymarken, den han kjøpte for 806 riksdaler  av handelsmannen Ole Gundersens gårdmannsenke Marte Madsdatter Berg ved auksjonskjøte av 1704 tinglyst, 5/11-1705. Taksten var 900 riksdaler, men så høyt ville ingen by hvorpå gården ble omvurdert til 800 riksdaler. På denne tid må Abelsted ha sittet bra i det,  siden han i 1706 stillet seg som en av kausjonistene for fogd Lars Larsen Riis på Romerike og ble akseptert av Rentekammeret, så som "han stod seg vel".

Denne velstanden har ikke vært av gammel dato siden han selv opplyser og har tilsatt sine midler på gjestgiveriet i Asker og må derfor skriver seg fra hustruens side, hva nedenfor vil nærmere omhandles. Det varte dog ikke lenge, siden midlene begynte å svinne inn.  Til gårdskjøpet hadde mot førsteprioritets pantobligasjon lånt 458 riksdaler av umyndiges midler.

Noen år etter fikk han låne 229 riksdaler av den rike rådmann Peder Pedersen Müller og senere oppnådde han i 1711 hos kommerceråd James Collett enda et lån på gården, stort 400 riksdaler, med prioritet etter de nevnte. Med denne gjeldsbyrde og for øvrig visstnok i det hele uten større forretningsmessig evne eller iallfall uten økonomisk sans kunne han ikke lenge holder det gående.  I 1709 bar det overende. Ved aksjonen den 18. desember ble bygården solgt til Claus Scavenius for 1000 riksdaler, "under hvilken sum den ikke måtte selges, så som den var sterk beheftet",  skjønt den kun var taksert til 900 riksdaler. 

Abelsted flyttet nå ned til Vaterland hvor han leiet seg inn hos Hans Olsen Østerdal, og tilbrakte her sine siste leveår i meget trange kår. Det sies at han fant seg nødsaget til at bortsette løsøre som pant for smålån.  Den 11. juli 1721 avgikk han ved døden; begravelsen 15. juli ved Vår Frelsers kirke kostet 34,5 riksdaler, som ble utlagt av kommerceråd Collett." Kommerceråd James Collett var gift med hans kusine Karen Pedersdatter Leuch, datter av Peder Nielsen Leuch, daværende eier av Bogstad. De var bosatt i Kirkegaten 15, dette huset er nå oppført på Folkemuseet på Bygdøy.

The mini bottle gallery, bildet er funnet på Wikipedia.no.

Morsomt å finne ut, og skulle gjerne tatt turen innom der for i dag holder "The Mini Bottle Gallery" til her i dette huset. Og etter å ha kikket gjennom bildene på deres hjemmeside undres jeg, er det noe igjen av huset fra den gang min ane hadde vertshus her i 1705? Muligens har huset fått påbygget en etasje.
Bildet av Stattholdergården er funnet på Wikipedia. Og stattholderen, som i sin tid bodde her, var Ulrik Fredrik Gyldenløve, halvbror til vå formor Sophie Amalie Hausmann. 

Grosch kart over Christiania 1830 kan vi se at Matrikkel nr. 174 ligger ved siden av Stattholdergården, så man må vel anta at huset den gang var i samme stil.

Og antakelig, ut i fra at jeg leser i Oslo Byleksikon at nåværende Kongensgate 4, Matrikkel nr. 158, som hans svigerfar, min 7x tippoldefar Peter Jansen Rorkarck, født i Ankum i Tyskland og døde 1688 i Christiania, eide, er bygget i 1640 og påbygget diverse ganger, må jeg også anta at det samme kan ha skjedd med Kirkegaten 10, selv om jeg ikke finner noe om dette i Byleksikonet.
Dette huset står der også i dag, påbygget en etasje. Bildet her er funnet på Oslobilder.no.

Abelsted ble gift 12. april 1692 i Christiania med Barbara Rorkarck, født 1671 og døde samtidig med sin mann og ble begravet samme dag som han 15. juli 1721 på søndre siden av Vår Frelsers kirke mens den store klokker kimet. Hennes foreldre var handelsmann Peter Jansen Rorkarck og første hustru Anniken Hansdatter. Peter Jansen Rorkarck kom til Christiania og slo seg snart på kjøpmannskap og rrelasthandel, som var et merkelig fellestrekk for de fleste innflyttede holsteinere. Han kjøpte gården matrikkelnummeret 158 senere kongens gate 4 og var kort før sin døde i 1688 så vel beslått at han kunne forstrekke kommunen med et lån på 500 riksdaler.  Omkring 1668 ble han gift med sin første hustru Anniken Hansdatter. Det vites ikke hvor bryllupet sto,  i Christiania eller Aker var det ikke, ei eller ikke hvis datter hun var, men hun ble begravet i 1677.

Kilde:
S.H. Finne-Grønn: "Familien Abelsted - En gren av Christianiaslekten Leuch.