Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

torsdag 21. mai 2015

En vev med møtende tråder

Etter som jeg stadig finner nye opplysninger må jeg nesten flire litt. Bakover i generasjonene finner jeg blant annet fogd Christen Jensen, født 1604 i Danmark, min 8x tippoldefar, hos hvem mine 7x tippoldefedre Peder Räisäinen i Lauhaugen og Steffen Mulikka i Vålberget, begge av finsk herkomst, hentet sine bygselbrev, jfr:

Hvem var de første finner som betalte skatt i Solør? 
I motsetning til finnene på Toten, der gjennomtrekken av finner var stor, ble de første skattende finnene i Solør fastboende. De skaffet seg bygselbevis og ble leilendinger under hans Majestet Kongen av Danmark/Norge. På den tiden (1642-1652) var det Christen Jensen som var ”hans Majestets foged” i Solør og som de hentet sine bygselbrev fra. De fem første finner som fikk slike bygselbevis av fogd Christen Jensen i Solør var: 

• Johan Pedersøn på Varaldskogen 
• Peder Lauridtsøn på Lauvhaugen 
• Stephen på Vålberget 
• Peder Pelle ved Øyern og 
• Pouel Ratiche ved MellemRygden seinere Rotberget 
Kilde: Finsk innvandring til Norge 350 år 1645-1995

Trådene møtes også gjennom min 5x tippoldefar Gulbrand Erichsen, ca 1700-1773, som bygslet gården Tangen i Sørkedalen, Tangen var blant de mange gårder og plasser i Sørkedalen som min 8x tippoldefar Morten Lauritsen Ugle 13.januar 1649 overtok fra kronen som tilbakebetaling for lån til danskekongen.
Ved matrikkelen 1723 var Tangen (Bjertnes) eid av "Madam Leuch" og hadde 1 oppsitter og 1 husmann. Det var "1 hæst, 8 creaturer, 5 souer, 4 gieder" på gården. 

Undres om jeg "snubler" over flere underveis i slektsgranskingen...

I Finnemanntallet 1686 ser jeg at min forfar Stephen (Steffen) i Vålberget har betalt skatt til min forfar, fogden Christen Jensen. Litt forvirrende at han her kalles Steffen Pedersen, jeg har inntil nå bare funnet at han het Steffen Steffensen, men hans kone Annika Pedersdatter Pennainen stemmer med alder og fødested.