Om meg

Bildet mitt
Norway
Jeg er pensjonert lærer, bosatt på Finnskogen, nær svenskegrensa. Fagområdene er, stort sett, IKT, norsk og spesialpedagogikk. Min store interesse utenom jobben, er slektsgransking og hage, eller kanskje livet i hagen. Alle fugler og dyr som bor i eller besøker min hage. Stedet der jeg bor ligger i sone 7 på klimasonekartet, hvilket begrenser utvalget av planter som overlever her. Under tiden jeg deltok i Lærende Nettverk opprettet jeg bloggen Grue Barne- og Ungdomsskole http://grueskole.blogspot.no/

lørdag 11. juni 2016

Skaugum, Bogstad, Hafslund og Borregaard var en gang i slektens eie

Min morfar, Alfred Cornelius Larsen var utdannet jerndreier og sønn av tomtearbeider Axel Ludvig Larsen og veverske ved Hjula veveri Johanne Elide, født Gulbrandsen. Stor var derfor forbauselsen når jeg startet med å nøste opp min morfars aner. Og jeg skal virkelig være takknemlig for min mors muntlige overføringer av familiehistorie, slik at jeg hadde knagger, som kunne verifisere opplysningene jeg fant, jfr. boka Familien Abelsted , en gren av Christianiaslekten Leuch, skrevet av S.H. Finne-Grønn. For jeg må si at jeg ble overrasket over å finne at min morfar stammet fra en slekt med prester, militært befal og godseiere. Men det var jo noen år før hans tid, mye kan skje og skjedde også gjennom årene fra den gang og til min morfar ble født i 1878.

Morten Lauritzen Ugle, ble født ca 1598. I 1626 ble han ansatt som sorenskriver og rådmann i Asker og Bærum og i 1648 rådmann i Christiania. Han eide blant annet Skaugum, Vækerø og Bogstad gårder og er regnet som den første private eier og grunnlegger av Bogstad gods da han la under seg store deler av Sørkedalen og Nordmarka. Bildet under viser Kirkegaten 16, huset  Morten Lauritzen Ugle eide i Christiania.

Hans datter Eva ble født på Bogstad i 1630 og gift med Morten Nielsen Leuch og med seg i bryllupsgave fikk hun gårdene Jøssin og Holmen, Store Gui, Berger og Børgen i Asker, samt Mortensrud, Gislerud, Bryn, Hajum og Syltingli i Røyken. Dessverre var det det gang mannen som sto for finansene og han var ingen forretningsmann, men musiker. Så det tok ikke lang tid før de hadde mistet det meste grunnet dårlige spekulasjoner. Eva klarte å redde Holmen, der de drev gjestgiveri. Sønnen, Hans Mortensen Leuch, som tok etternavnet Abelsted etter sin mors første ektemann, drev senere gjestgiveri i Kirkegaten, i huset der The Mini Bottle Gallery holder til i dag. Hans sønn, prost Peter Abelsted, er min 5xtippoldefar.

Prostens sønn, secondmajor Hans Petersen Abelsted, giftet seg med Sophie Magdalene Storm, datter av generalløytnant Ulrik Fredrik Storm og Hedevig Werenskiold. Og her kommer vi da over til Hafslund og Borregaard. Hedevig Werenskiold var datter av Jens Werenskiold og Margrethe Lohbeck.

Jens regnes som stamfar til Werenschiold-slekten.

Den norske adelsslekten Werenskiold stammer fra Werner Nielsen (1625-95) som kom til Norge fra Ribe i Danmark på midten av 1600-tallet.
Han drev forretninger først i Farsund, senere i Christiania og til sist i Frdrikstad.
Her ble han gift med Helvig, datter av byens rike lagmann Christen Jensen, selv en innvandrer fra Danmark.
Christen Jensen kom til Frederichstad i 1652, og tjente seg rik på tømmerhandel og eiendomsspekulasjon.
I 1665 kjøpte han Borregaard.
I 1673 fikk Jensen ordnet det slik at svigersønnen ble hans etterfølger som lagmann.
Noe senere ble Jensen også eier av Hafslund, og begge storgårdene gikk etter hans død over til Werner Nielsen.
Selv etter at han var blitt lagmann, fortsatte Nielsen sin omfattende handels- og rederivirksomhet, først og fremst innen trelasthandelen.
Ekteparet Nielsen hadde fire sønner som delte den store arven etter faren.
Niels Wernersen (1669-1741) overtok Hafslund og kjøpte året etter også Trosvik.
Han ble adlet på slutten av 1600-tallet, og tok da slektsnavnet Werenskiold (Werenschiold).
I 1703 ble han amtmann i Smaalenene og steg stadig i rang. I 1733 fikk han Storkors av Dannebrogsordenen.
Hans datter Karen (f. 1700) overtok Hafslund ved hans død.
Hun var gift med oberst Hartvig Huitfeldt, som senere ble general og kommandant i Frederichstad.
Den yngste av brødrene, Jens Wernersen (Werenskiold fra 1717), overtok Borregaard,
mens de to mellomste fikk pengesummer.
Den ene av dem, Otto, døde ung.
Den andre, Christian, oppholdt seg noen år i Danmark og på reiser, men kom på begynnelsen av  1700-tallet tilbake til Norge, kjøpte Trosvik av broren og slo seg ned der.
Han var av samtiden kjent som kunstskjønner og berømt for sine vakre haveanlegg på Trosvik.
Han ble adlet i 1717. Han hadde ingen etterkommere her i distriktet.
Ovenfor nevnte Jens W. til Borregaard overtok i 1732 også Nygaard.
Med sin kone i 1. ekteskap, Margrethe Lobech, hadde han datteren Hedvig.
Hun ble gift med Ulrich Fridrich von Storm, general og kommandant i Frederichstad (jfr. Storms gate). Og datteren Sophie Magdalene ble mor til kaptein Ulrik Fredrik Storm Abelsted, som igjen ble gift med Anne Marie Finchenhagen, hvis både far og bestefar var sogneprester.
Da Jens W. bodde på Borregaard, overlot han bestyrelsen av Nygaard til sønnen,
kanselliråd Christian W. (d. 1760).
Han bodde på Nygaard inntil gården brant ned i 1740.

Men prost Peter Abelstedt er ikke den eneste prosten i slekten. En annen er prost Niels Lauritzen Muus, sogneprest og prost i Trøgstad. Han var sønn av borgermester i Varberg, Halland i Sverige, Lauritz Nielsen Muus, som opprinnelig kom fra Danmark.

Kilde:
Familien Abelsted - En gren av Christianiaslektten Leuch,
Scandinavian-Nobility-L Archives, 
Store norske leksikon

torsdag 28. januar 2016

Kirkegaten 10

Hans Mortensen Abelsted ble født omkring 1664 og oppkalt etter sin mors første ektefelle trompeteren Hans Abelsted og tok siden dennes et familienavn. I 1704 hadde han fått borgerskap som vertshusholder.

Siterer fra S.H. Finne-Grønns bok "Familien Abelsted - En gren av Christianiaslekten Leuch":
"Sitt vertshus hadde Abelsted i matrikkel nummer 174 som svarer til Kirkegaten 10, en stor gård med 2 grunnmurte hvelvede kjellere,  sju ovner, en innmurt bryggekjele på tre tønner, samt tilliggende løkke på Bymarken, den han kjøpte for 806 riksdaler  av handelsmannen Ole Gundersens gårdmannsenke Marte Madsdatter Berg ved auksjonskjøte av 1704 tinglyst, 5/11-1705. Taksten var 900 riksdaler, men så høyt ville ingen by hvorpå gården ble omvurdert til 800 riksdaler. På denne tid må Abelsted ha sittet bra i det,  siden han i 1706 stillet seg som en av kausjonistene for fogd Lars Larsen Riis på Romerike og ble akseptert av Rentekammeret, så som "han stod seg vel".

Denne velstanden har ikke vært av gammel dato siden han selv opplyser og har tilsatt sine midler på gjestgiveriet i Asker og må derfor skriver seg fra hustruens side, hva nedenfor vil nærmere omhandles. Det varte dog ikke lenge, siden midlene begynte å svinne inn.  Til gårdskjøpet hadde mot førsteprioritets pantobligasjon lånt 458 riksdaler av umyndiges midler.

Noen år etter fikk han låne 229 riksdaler av den rike rådmann Peder Pedersen Müller og senere oppnådde han i 1711 hos kommerceråd James Collett enda et lån på gården, stort 400 riksdaler, med prioritet etter de nevnte. Med denne gjeldsbyrde og for øvrig visstnok i det hele uten større forretningsmessig evne eller iallfall uten økonomisk sans kunne han ikke lenge holder det gående.  I 1709 bar det overende. Ved aksjonen den 18. desember ble bygården solgt til Claus Scavenius for 1000 riksdaler, "under hvilken sum den ikke måtte selges, så som den var sterk beheftet",  skjønt den kun var taksert til 900 riksdaler. 

Abelsted flyttet nå ned til Vaterland hvor han leiet seg inn hos Hans Olsen Østerdal, og tilbrakte her sine siste leveår i meget trange kår. Det sies at han fant seg nødsaget til at bortsette løsøre som pant for smålån.  Den 11. juli 1721 avgikk han ved døden; begravelsen 15. juli ved Vår Frelsers kirke kostet 34,5 riksdaler, som ble utlagt av kommerceråd Collett." Kommerceråd James Collett var gift med hans kusine Karen Pedersdatter Leuch, datter av Peder Nielsen Leuch, daværende eier av Bogstad. De var bosatt i Kirkegaten 15, dette huset er nå oppført på Folkemuseet på Bygdøy.

The mini bottle gallery, bildet er funnet på Wikipedia.no.

Morsomt å finne ut, og skulle gjerne tatt turen innom der for i dag holder "The Mini Bottle Gallery" til her i dette huset. Og etter å ha kikket gjennom bildene på deres hjemmeside undres jeg, er det noe igjen av huset fra den gang min ane hadde vertshus her i 1705? Muligens har huset fått påbygget en etasje.
Bildet av Stattholdergården er funnet på Wikipedia. Og stattholderen, som i sin tid bodde her, var Ulrik Fredrik Gyldenløve, halvbror til vå formor Sophie Amalie Hausmann. 

Grosch kart over Christiania 1830 kan vi se at Matrikkel nr. 174 ligger ved siden av Stattholdergården, så man må vel anta at huset den gang var i samme stil.

Og antakelig, ut i fra at jeg leser i Oslo Byleksikon at nåværende Kongensgate 4, Matrikkel nr. 158, som hans svigerfar, min 7x tippoldefar Peter Jansen Rorkarck, født i Ankum i Tyskland og døde 1688 i Christiania, eide, er bygget i 1640 og påbygget diverse ganger, må jeg også anta at det samme kan ha skjedd med Kirkegaten 10, selv om jeg ikke finner noe om dette i Byleksikonet.
Dette huset står der også i dag, påbygget en etasje. Bildet her er funnet på Oslobilder.no.

Abelsted ble gift 12. april 1692 i Christiania med Barbara Rorkarck, født 1671 og døde samtidig med sin mann og ble begravet samme dag som han 15. juli 1721 på søndre siden av Vår Frelsers kirke mens den store klokker kimet. Hennes foreldre var handelsmann Peter Jansen Rorkarck og første hustru Anniken Hansdatter. Peter Jansen Rorkarck kom til Christiania og slo seg snart på kjøpmannskap og rrelasthandel, som var et merkelig fellestrekk for de fleste innflyttede holsteinere. Han kjøpte gården matrikkelnummeret 158 senere kongens gate 4 og var kort før sin døde i 1688 så vel beslått at han kunne forstrekke kommunen med et lån på 500 riksdaler.  Omkring 1668 ble han gift med sin første hustru Anniken Hansdatter. Det vites ikke hvor bryllupet sto,  i Christiania eller Aker var det ikke, ei eller ikke hvis datter hun var, men hun ble begravet i 1677.

Kilde:
S.H. Finne-Grønn: "Familien Abelsted - En gren av Christianiaslekten Leuch.